วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี  Active Learning วันที่ 23 ธันวาคม 2562

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี  Active Learning

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันที่ 30 ตุลาคม 2562

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษาฐานสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Communi...