วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การจัดการความรู้ โปรแกรม Plicker


การจัดการความรู้ โปรแกรม Quizzi

การจัดการความรู้ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom Language)


การจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2561 – 2565


ถอดบทเรียนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

ถอดบทเรียนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์