วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดคุณวุฒิไว้ 6 ด้าน ซึ่งผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เสริมคุณลักษณะดังกล่าวซึ่งแล้วแต่ธรรมชาติเนื้อหาของแต่ละรายวิชาว่าควรส่งเสริมทักษะหรือคุณลักษณะใด และมีการวัดผลในคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน ดังตัวอย่างการมสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะผู้เรียน ดังนี้

          1. การสร้างเครื่องวัดคุณลักษณะด้านคุณลักษณะคุณธรรมและจริยธรรม
เครื่องวัดคุณลักษณะด้านคุณลักษณะคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองหรือสร้างเครื่องมือเพื่อให้ผู้สอนประเมินผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดการเรียนรู้และงานวิจัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

การจัดการเรียนรู้และงานวิจัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0           สะเต็ม (STEM) เป็นองค์ความรู้ที่นามาใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่...